KVKK Aydınlatma Metni

ORHAN ÖZKAN Dijital Pazarlama Uzmanı Kişisel Verilerin Korunması Politikası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz ORHAN ÖZKAN tarafından iş amaçları doğrultusunda kullanılacak, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, aktarılacak ve/veya sınıflandırılacaktır. Bu kapsamda, özel hayatın gizliliğini korumak ve kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak amacıyla, tüm teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

Hedef Kitle

Bu metin, ORHAN ÖZKAN tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilere yöneliktir. Bu kapsamda çalışanlarımız veya iş başvurusu yapmış adaylar bu politikanın kapsamı dışındadır.

İşlenen Kişisel Veriler

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileriniz arasında; isim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası ve cookie kayıtları bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Paylaştığınız kişisel verileriniz;

 • Ürün ve hizmetlerimizden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak,
 • Ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Pazarlama faaliyetleri yürütmek,
 • İş geliştirme ve planlama faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • İletişim operasyonlarını yürütmek,
 • Lokasyonlarımızın fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi ilişkilerini kurmak,
 • Sözleşme gerekliliklerini ve finansal mutabakatı sağlamak,
 • İnsan kaynakları politikalarını yürütmek,
 • Çağrı merkezimizi aramanız veya internet sitemizi kullanmanız,
 • Eğitim, seminer veya organizasyonlarımıza katılımınızı sağlamak amacıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma ve Saklanma Yöntemi

Kişisel verileriniz; ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir. Verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Yetkisiz erişime, manipülasyona, kaybolmaya ve zarar görmeye karşı gereken tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Kişisel verileriniz, yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak, ardından silinme, yok edilme veya anonimleştirme yöntemleriyle veri akışlarımızdan çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve diğer mevzuat kapsamında aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara aktarılabilecektir:

 • ORHAN ÖZKAN’a,
 • Yetki verdiğimiz şirketler ve temsilcilerimize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu kurum veya kuruluşları,
 • İş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları,
 • Vergi ve yasal takip süreçleriyle ilgili zorunlu kişilere, danışmanlar ve denetimciler,
 • Yurt içinde ve yurt dışında hizmet alınan üçüncü kişiler ve yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara.

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız

Kişisel verilerinizle ilgili olarak:

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Silinmesini/yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yapılan düzeltme veya silme işlemlerinin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Kullanmak İçin

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici bilgiler ve talep dilekçenizi, bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yöntemlerle gönderebilir veya info@orhanozkan.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.